Nye naringer

Landbruket er mer enn tradisjonell produksjon. Landbruket tilbyr også mulighet for rekreasjon og opplevelser, kulturarv, kunnskap og tradisjon. Det er derfor viktig at man setter fokus på hvordan en best kan utvikle og produsere de tjenester som samfunnet spør etter, og som markedet er villig til å betale for. Erfaringer fra andre fylker viser at det er et stort behov for de tjenester som landbruket kan levere. Skal vi få til dette, må man sette fokus på, og arbeide med, at det blir utviklet en helhetlig forståelse og samhandling i samfunnet for å kople tilgjengelige ressurser, for igjen å oppnå en større verdiøkning.

Inn på tunet (Grønn omsorg)

Inn på tunet omfatter tilrettelagte tilbud på gårdsbruk for enkeltmennesker eller grupper. Aktivitetene i tilbudet bygger på gårdens og bondens ressurser. Tilbudet er tilrettelagt i forhold til målgruppe/bruker. Dette kan være pedagogisk tilrettelagte tilbud til enkeltelever og skoleklasser, eller aktiviserings- og arbeidstreningstilbud i samarbeid helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Det er omtrent 400 slike tilbud i Norge, og det er flere under etablering. Hvis du har en idé om å etablere et tilbud innenfor grønn omsorg i tilknytning til gården din, hjelper vi deg gjerne videre i planleggingen.

Her kan du lese mer om Inn på tunet    og Norges Vels prosjekt innenfor området.

Småskala næringsmiddelproduksjon

Verdiskaping mat er en storsatsing innenfor norsk landbruk med hovedmål å utvikle produksjon av norsk mat. Programmet bidrar ved økonomisk støtte til nyskapingsvirksomhet, ved mobilisering i næringen og ved å utvikle et faglig sterkt støtteapparat.

Bak Verdiskaping mat står partene i Jordbruksforhandlingene; Landbruksdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Programmet ble etablert i 2001 og har en varighet på 10 år. Innovasjon Norge står for den daglige drift av programmet og bidrar med sin kompetanse i næringsutvikling og sitt sentrale og regionale apparat. Programmet har en årlig ramme på over 100 millioner kroner.

Her finner du mer informasjon om verdiskapingsprogrammet for matproduksjon.

Bygdeturisme

Bygdeturisme tilbyr opplevelser med særpreg som lokal mat og nærhet til natur, kultur og vertskapet. Næringen omfatter både serverings- og overnattingsbedrifter, samt bedrifter med opplevelses- og aktivitetstilbud. Bedriftene er ofte utviklet med hjelp av bygdeutviklingsmidler, og selvfølgelig med sterk innsats fra næringsaktørene selv.

Fram til sommeren 2006 pågår det et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark, Värmland og ni kommuner på Romerike som tar sikte på kompetanseheving og økt kontakt mellom aktører innefor bygdeturisme i dette området. Det er etablert nettverk både innenfor gårdsturisme, mat og jakt- og utmarksturisme. Du kan lese mer om prosjektet her, eller du kan ta kontakt med Kjersti Grøndahl hos Etablerersentrene i Akershus.

Du kan også besøke nettsidene til Norsk Bygdeturisme og Gardsmat.

Bioenergi

Å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme, står i dag mer og mer i fokus. En viktig virkning av dette fokuset, er selvfølgelig økt verdiskapning i landbruket, men andre ringvirkninger er også viktige for samfunnet vårt.

Bioenergiprogrammet i regi av Innovasjon Norge, er et program for økt verdiskaping innen bioenergi fra landbruket, som skal stimulere til økt bruk av fornybare energikilder. Programmet ble etablert i 2003, og for 2004 disponerer programmet 18 millioner kroner til prosjekter over hele landet. Formålet med satsingen er å videreutvikle bioenergi som forretningsområde for jord- og skogbruksnæringen.

Her kan du lese mer om  bioenergiprogrammet.

Treprogrammet

Treprogrammet arbeider for økt bruk og foredling av trevirke. Treprogrammet har som visjon at Norge skal være et forbilde i verdiskapende foredling og ny anvendelse av trevirke. Målet er å skape økt lønnsomhet i hele verdikjeden innenfor skogbruk og foredlingsvirksomhet, og øke skogsektorenes bidrag til mer bærekraftig produksjon og forbruk. For 2004 disponerer programmet 36 millioner kroner.

Her kan du lese mer om treprogrammet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>